Home Το Χωριό Κισσός Το Άγιο Πνεύμα Ιδρυση και Τέλος της Σχολής

Ιδρυση και Τέλος της Σχολής

Προς:

Τον Πανοσιώτατον Καθηγούμενον και το Μοναστηριακόν Συμβούλιον της εν Αγίω Βασιλείω Μονής Αριθ.Πρωτ. 1833 Πρέβελη Διεκ. 963

Την μελετωμένην ανασύστασιν της τέως λειτουργούσης εν αγίω Πνεύματι σχολής, τη συντηρούμενη δαπάναις της Ιεράς υμών Μονής, εκ της υπό χρονολογίαν 1 Νοεμβρίου ε.ε. υμετέρας αναφοράς πληροφορηθέντες, εκτιμώμεν δεόντως τον ζήλον υμών προς διάδοσιν των από της παιδείας αγαθών προθύμως δε θέλομεν χορηγήσει πάσαν την ημετέραν συνδρομήν προς κανονικήν και απρόσκοπτον της σχολής λειτουργίαν αλλ' οφείλομεν να υπομνήσωμεν υμάς, ότι, πριν ή άρξηται λειτουργούσα η σχολή, ήτις, ως αναφέρετε, θα έχη περίπου τύπου Προγυμνασίου, είναι ανάγκη να πληρωθώσι πάντες οι όροι, ηφ' ους ο Νόμος επιτρέπει την ίδρυσιν και λειτουργίαν ιδιωτικών σχολών.

Κατά τας περί ιδιωτικής διδασκαλίας διατάξεις του Οργανισμού της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, ιδία δε κατά τα άρθρα 192, 193, 194, 196, 197 και 199 ο θέλων να ιδρύση ιδιωτικήν σχολήν σκοπούσαν ν' αναπλήρωση την υπό των δημοσίων εκπαιδευτηρίων παρεχομένην εκπαίδευσιν, πρώτα μεν οφείλει να έχη τα υπό του Νόμου οριζόμενα προσόντα, είτα δε να υποβάλη πλήρες πρόγραμμα των διδαχθησομένων μαθημάτων, να δηλώση ακριβώς τον σκοπόν του εκπαιδευτηρίου, και τα προσόντα των διδαξάντων όΥ αντιγράφων των πτυχίων αυτών, να γνωμοδότηση δι' αρμοδίως ο επιθεωρητής και να βεβαίωση ότι υπάρχει Διδακτήριον κατάλληλον εφοδιασμένον δια των απαιτουμένων διδακτικών οργάνων, και ότι τα μέσα της συντηρήσεως του εκπαιδευτηρίου είναι εξασφαλισμένα και μόνον αφού πληρωθώσιν οι όροι ούτοι εκδίδεται Ηγεμονικόν Διάταγμα δι' ου χορηγείται η απαιτουμένη άδεια του Διευθυντή, όστις οφείλει και εις το μέλλον να συμμορφούται προς πάσας τας περί εκαιδεύσεως διατάξεις υποκείμενος υπό τον άμεσον έλεγχον του αρμοδίου επιθεωρητού, αυτός υπεύθυνος ων απέναντι της Πολιτείας δια πάσαν παράβασιν των σχετικών Νόμων.

Ο δε άνευ αδείας επιχειρεί την ίδρυσιν ιδιωτικού Εκπαιδευτηρίου υπόκειται εις την διάταξιν του άρθρου 532 του Ποινικού Νόμου.

Ουδεμίαν έχοντες αμφιβολίαν ότι ο Διευθυντής της υμετέρας σχολής θέλει σπεύσει να συμμορφωθή προς τας ανωτέρω μνημονευόμενος διατάξεις του Νόμου, και ελπίζοντες ότι κατά τον καταρτισμόν του τε προγράμματος και του προσωπικού των διδαξάντων ελήφθησαν υπ' όψιν πάσαι αι σχετικοί απαιτήσεις του Οργανισμού της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, εππρέπομεν υμίν να άρξησθε των εγγραφών από τούδε, υπό τον όρον όμως να γίνωσιν όσα απαιτούνται προς έκδοσιν του χορηγήσαντος την άδειαν Ηγεμονικού Διατάγματος.


Ο Επί της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως και των Θρησκευμάτων Σύμβουλος

Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος


 

 

 

 

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Στο παράρτημα της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως εν Κρήτη, τεύχος πρώτο, αριθ. 45ος, εν Χανίοιςτη 3η Αυγούστου 1909 αναφέρεται το Διάταγμα (αριθ. Διατ. 110) της Εκτελεστικής Επιτροπής με το οποίο καταργεί πάντα τα εν ταις Επαρχίαις Ελληνικά Σχολεία. Την ίδια ημερομηνία στο δεύτερο τεύχος, αριθ. 40ος, αναφέρεται το υπ' αριθ. Διάταγμα 111/7-7-1909 της Εκτελεστικής Επιτροπής με το οποίο απελύθησαν οι Ελληνοδιδάσκαλοι Αγίου Πνεύματος Γρηγόριος Ανδρεδάκης, Ανδρέας Μαρκάκης και Ιωάννης Τσουδερός. Οι πληροφορίες έκτοτε είναι αντιφατικές για τη λειτουργία στο Άγιο Πνεύμα Ημιγυμνασίου μέχρι το έτος 1920 και το θέμα αυτό χρειάζεται εισέτι έρευνα.Το πιθανότερο πάντως είναι, ότι το έτος 1909 σταμάτησε οριστικά η λειτουργία της Σχολής. Συνέχισε όμως να λειτουργεί με έδρα το Άγιο Πνεύμα Δημοτικό Σχολείο μέχρι το έτος 1942.

 

Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ 7ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1982, ΓΙΑ ΝΑ ΤΙΜΗΘΕΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η 7η Ιουνίου 1982 εορτή του Αγίου Πνεύματος, είχε αφιερωθεί από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κισσανών "ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ", για να τιμηθεί η προσφορά του ιστορικού αυτού χώρου στην παιδεία και τα γράμματα, καθώς και στη μνήμη αυτών που δίδαξαν στην περιώνυμη αυτή Σχολή, που κάτω από αντίξοες συνθήκες και με κίνδυνο της ζωής τους προσέφεραν αθόρυβα και ταπεινά στα χριστιανόπουλα της περιοχής λίγη μάθηση, δηλαδή εθνική αφύπνιση, όλες τις χρονικές περιόδους που λειτούργησε και μ' όλες τις εξελικτικές μορφές που πήρε.

Η γιορτή πραγματοποιήθηκε με μεγάλη λαμπρότητα και συμμετοχή αρχών και λαού. Μάλιστα στήθηκε πλάκα, στην οποία αναγράφηκαν 22 ονόματα, όσα ήταν εκείνη την εποχή γνωστά από διάφορες πηγές με την παρακάτω επιγραφή":

 

"ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕ ΑΣΒΗΣΤΗ ΤΗ ΦΛΟΓΑΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΚΙ ΗΤΑΝ ΦΑΝΕΡΟ ΚΑΙ ΚΡΥΦΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΕΤΗΣ"


ΟΙ ΔΙΔΑΞΑΝΤΕΣ:

1836      ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗΣ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

1845      ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΑΡΤΕΜΗΣ

1863      ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΑΒΡΙΓΕΛΗΣ

1887-89 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΧΑΤΖΑΚΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ

ΚΑΝΑΚΗΣ ΤΡΑΝΤΑΛΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΡΑΚΗΣ

1892-93 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΤΑΚΗΣ

1894-99 ΕΥΜΕΝΙΟΣ ΞΗΡΟΥΔΑΚΗΣ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ, ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΠΡΕΒΕΛΑΚΗΣ

ΣΥΜΕΩΝ ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ, ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ

1900-20 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΙΑΟΥΖΗΣ

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΨΥΛΛΑΚΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ.ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΟΥΡΙΤΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΝΔΡΕ(Α)ΔΑΚΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ 

 
FacebookYoutubeWikipedia
kissoscrete.gr
Μηνύματα Συλλόγου

Πρόσκληση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Κισσού προσκαλεί τα μέλη του στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση στο Πολιτιστικό Κέντρο Κισσού, στις 16 Αυγούστου 2020.Η ώρα προσέλευσης ορίζεται στις 11:00, ώστε να εξοφληθούν οι ετήσιες συνδρομές και εν συνεχεία να πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση

Υπενθυμίζεται στα μέ....

Readmore..

Επιχειρήσεις Κισσανών
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση